افتادگی پلک ها چه پلک فوقانی و چه تحتانی، باعث می شوند چهره پیرتر و گاها خسته به نظر برسد. در برخی موارد، افتادگی پلک به حدی می رسد که می تواند مشکلات بینایی را برای فرد ایجاد کند. جراحی پلک که با...